ریاضی رشته تجربی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

احتمال - استاد دادبام

235,000تومان مالیات پیشین 235,000تومان

مبحث احتمال در گروه تجربی هر ساله 2 سوال را به خود اختصاص می دهد که در سال گذشته (سال92) استثنا 4 سو.....

انتگرال - استاد قریشی

40,000تومان مالیات پیشین 40,000تومان

 2 سوال، پیشنیاز این مبحث مشتق و کاربرد مشتق است .....

تابع پایه - استاد دادبام

90,000تومان مالیات پیشین 90,000تومان

جز، صحیح - استاد دادبام

40,000تومان مالیات پیشین 40,000تومان

تعداد حلقه:3 DVD حلقه (1): تمرین جـزء صحیح ، خواص اولیـه براکت (5 خاصه اول) حلقه (2): خواص برا.....

دنباله - استاد مهربان

100,000تومان مالیات پیشین 100,000تومان

در گروه ریاضی 2 سوال بر این مبحث و در گروه تجربی 1 سوال به این مبحث اختصاص داده شده است. .....

ریاضی 3 (تشریحی) - استاد نصیری

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

ریاضی پایه (کولاک) به همراه جزوه - استاد مهربان

180,000تومان مالیات پیشین 180,000تومان

دایره – بیضی – سهمی – هذلولی – انتهای محور های مختصات – دوران محورهای مختصات   .....

مشتق به همراه جزوه - استاد مهربان

220,000تومان مالیات پیشین 220,000تومان

این مبحث پیشنیاز مبحث کاربرو مشتق می باشد که این دو مبحث 5 سوال را در این رشته به خود اختصاص می دهند.....

معادله درجه 2 - استاد دادبام

80,000تومان مالیات پیشین 80,000تومان

  تعداد حلقه :6 حلقه ی DVD حلقه (1) : توابع درجه دوم ، تدریس و حل تست و بیان نکته حل.....

کاربرد مشتق به همراه جزوه - استاد مهربان

200,000تومان مالیات پیشین 200,000تومان

5 سوال همراه با مشتق .....