سال دهم

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

آنالیزترکیبی-استاددادبام

65,000تومان مالیات پیشین 65,000تومان

تعداد حلقه : 4حلقه DVD حلقه (1) : پیش مطلب احتمال، اصل ضرب ، جایگشت حلقه (2) : مبسط ، زیرمجموع.....

تابع و توابع نمایی استادقریشی

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

یکی از مباحث مهم ریاضی پایه که پیش نیاز تابع کنکوری میباشد توابع نمایی است با مطالعه این مبحث میتوان.....

ریاضی نهم-استاد انتشاری

240,000تومان مالیات پیشین 240,000تومان

قدرمطلق-استاددادبام

60,000تومان مالیات پیشین 60,000تومان

ماتریس و مثلثات استادقریشی

50,000تومان مالیات پیشین 50,000تومان

در گروه ریاضی پیشنیاز جبر ماتریسی و دترمینان در کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی است و مثلثات پایه ی مباح.....